O mnie

Od 2011 roku zajmuję się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów menedżerskich, kontrolingu, budowania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem BSC. Specjalizuję się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją, prawidłowym określaniem celów i doborem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi firmy a pozornie niefinansowymi aspektami jej działalności (marketing, organizacja, zasoby).

Wcześniej przez 15 lat zdobywałem wszechstronne doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach specjalistycznych, jak i kierowniczych, w różnego rodzaju podmiotach. Między innymi, będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawiłem jej wyniki finansowe (zwiększenie przychodów operacyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności operacyjnej i w efekcie zmniejszenie straty operacyjnej o ponad 60%). Ponadto, jako dyrektor finansowy dużej firmy (grupy kapitałowej) z branży nieruchomości wprowadziłem szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzyłem kontroling finansowy, znacząco poprawiłem ściągalność należności (spadek poziomu należności przeterminowanych o 35%) oraz brałem czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też BSC. Posiadam również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od 2008 roku pracuję jako nauczyciel akademicki, prowadząc ćwiczenia i wykłady z takich przedmiotów jak: zarządzanie strategiczne, analiza finansowa, koncepcje zarządzania, metody wyceny projektów, kontroling i rachunkowość zarządcza.

Jestem absolwentem klasy matematyczno-fizycznej XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (1987-1991). W latach 1991-1996 studiowałem dziennie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniłem pracę magisterską z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ponadto, jestem absolwentem studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania logistycznego prowadzonych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003-2006 odbyłem studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskałem po obronieniu dysertacji na temat restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa i jej uwarunkowań. Od kwietnia 2018 roku jestem także doktorem nauk humanistycznych, który to stopień naukowy uzyskałem na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Byłem uczestnikiem licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.

Moim wzorem biznesowym jest Kazimierz Szpotański, zaś naukowym i edukacyjnym – Karol Adamiecki.

Prywatnie mam żonę i dwójkę dzieci, a jednym z moich zainteresowań jest genealogia. Bardzo lubię sport, gdyż to nie tylko zdrowy wysiłek fizyczny, ale i jasne zasady.

Drzewo, zarówno genealogiczne, jak i to prawdziwe, jakim jest dąb, to symbol długowieczności, trwałości i siły więzów międzyludzkich. W przełożeniu na język biznesu i zarządzania może symbolizować konsekwencję w działaniu, spójność organizacyjną, uczciwą współpracę, podejmowanie decyzji oraz myślenie i działanie strategiczne (długofalowe). Dlatego do niego się odwołuję, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Warto też podkreślić, że w świecie ludzi rozumnych nowoczesność i technologia nie stoją w sprzeczności z przywiązaniem do tradycji i przyrody. Rzecz w tym, żeby owo przywiązanie nie było bezmyślne i bezkrytyczne.